Liturgikus melléklet az MKPK 2270/2020. sz., 2020. november 9-én kelt rendelkezéséhez

2281/2020. SZ.

A Magyar Katolikus Egyház liturgikus szabályozások tekintetében, a szertartáskönyvek rubrikái, az Egyházi Törvénykönyv, az illetékes szentszéki dikasztériumok, továbbá – ahol a jog ezt lehetővé teszi – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) rendelkezései alapján cselekszik. Az illetékes megyéspüspök, illetve aki a jogban vele egyenlő elbírálás alá esik, amennyiben a kérdés más hatóságnak nincs fenntartva, a most következő útmutatásoktól eltérő rendelkezéseket is hozhat. Egyházi szabályozásunk során mindig szem előtt tartjuk a világi hatóságok rendelkezéseit is.

A NYILVÁNOS LITURGIÁK
A nyilvános liturgiák (szentmisék, zsolozsmák, keresztutak, litániák, rózsafüzérek, megáldások, ünnepélyes házasságkötés) a hatósági kijárási korlátozásokkal összhangban továbbra is tarthatóak. Felelősen és körültekintően kell eljárni. A misézésre vonatkozó rendkívüli egyházmegyei előírásokat meg kell tartani. A televízióban vagy online közvetített szentmisék főleg vasár- és ünnepnapokon lehetőleg orgonával kísért szentmisék legyenek, amelyek éppen a sajátos – közvetített – részvétel miatt természetesen végezhetőek a nép részvételével bemutatott (cum populo) mise szövegeivel. Ha lelkipásztori szempontból alkalmas, tartható homília a szokott módon. A közvetített misékben a miséző fokozottan ügyeljen az egyházi előírások (rubrikák) betartására. Ajánlja a lelki áldozást, amely az imádság egyik sajátos módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Erre a saját áldozása után buzdítsa a híveket, elimádkozva velük például ezen imák valamelyikét:

Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy
a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá,
hogy a lelkembe fogadhassalak.
Mivel most nem tudlak
szentségi módon magamhoz venni,
jöjj, legalább lelki módon, a szívembe!
Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!

Vagy:

Uram, Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged
és szeretlek Téged teljes szívemből.
Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek
magamhoz fogadni a szentáldozásban,
hogy Veled élhessek.
Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe
és végy lakást benne örökre!
A mi Urunk, Jézus Krisztus Teste
őrizzen meg engem az örök életre!
Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben.
Neked adom magamat egészen.
Tied akarok lenni életemben és halálom után is.
Ámen.

Követve az MKPK templomokra vonatkozó rendelkezését, amely szerint azok továbbra is nyitva állnak mint az imádság helyei, az 1760/2020. sz., szeptember 4-i rendelkezést is figyelembe véve az alábbiakra továbbra is fokozottan figyeljünk:
• a higiéniára való fokozott figyelem, gondoskodás az emberek által gyakran érintett felületek (kilincsek, ajtók, padok, korlátok, stb.) tisztán tartásáról és fertőtlenítéséről, minél rövidebb időközökkel;
• a templomok bejáratánál legyen kézfertőtlenítő;
• a szenteltvíztartók üresen tartása, azok használatának mellőzése;
• közvetlen érintkezés kerülése (bőrkontaktus, 1,5 méteren belüli tartózkodás, kézfogás, ölelés); • maszk használata (a száj és orr eltakarásával) a hívek számára is;
• a szentmisében a kézfogás mellőzése;
• a paptestvérek és minden áldoztató a szentmisék előtt és után, illetve az áldoztatás megkezdése előtt fertőtlenítse kezeit;
• az áldoztatás a továbbiakban is kézbe történjen;
• a perselyezés a szentmise végén legyen.
• a plébániai (templomi) oktatásokat, közösségi összejöveteleket szoros kivételektől eltekintve – amelyek során azonban követni kell az aktuális járványügyi és gyülekezési előírásokat – csak online formában tartsanak meg. Ilyen szoros kivétel lehet például a szentségek vételére történő felkészítésnek az a része, amely online formában semmiképpen nem tartható meg, illetve mindenképpen személyes jelenlétet igényel.

A KERESZTSÉG SZENTSÉGE
Amennyiben a kiszolgáltatása szükséges, úgy történjen szűk körben (= szülők és keresztszülők jelenléte), betartva a higiéniai és hatósági előírásokat.

A HÁZASSÁG SZENTSÉGE
Amennyiben a kiszolgáltatása szükséges, úgy történjen szűk körben (= szülők és tanúk jelenléte), betartva a higiéniai előírásokat.

AZ ÁLDOZTATÁS
Megengedett az áldoztatás, de csak a hatóságok által előírt higiéniai előírások betartásával. A lelkipásztor áldoztatás előtt és után is fertőtlenítse a kezeit, viseljen maszkot, valamint gondoskodjon az áldozó kézfertőtlenítéséről is. Az áldozó csak a szentség vételekor vegye le a maszkját. Az áldoztatás kizárólag kézbe történhet, a rövid forma szerint:
1. közgyónás
2. „Irgalmazzon nektek…”
3. rövid szentírási szakasz
4. az Úr imája (Mi Atyánk)
5. „Íme, az Isten Báránya…”
6. „Uram, nem vagyok méltó…”
7. áldoztatás
Célszerű megszervezni – akár az előzetes bejelentkezés lehetőségének biztosításával is – az áldoztatást úgy, hogy egyszerre ne legyenek sokan az áldoztatásra kijelölt helyen. Betegek áldoztatásával kapcsolatban a Betegellátó szerint történjen az áldoztatás, fokozottan figyelve a megfelelő higiéniára (kézmosás, kézfertőtlenítés, esetlegesen védőöltözet, hatósági előírások).

A BŰNBOCSÁNAT SZENTSÉGE
A gyónás szentségének kiszolgáltatását az alább leírt formákban, lehetőség szerint védőtávolság megtartása és maszk használata mellett javasoljuk:
1. Gyóntatószéken kívül: Elsősorban ezt a formát javasoljuk! A gyónó és a pap kellő távolságban helyezkedjen el egymástól (1,5–2 m). Itt különösen javasoljuk a gyóntatást szabadtéren végezni. Ha ez nem megoldható, úgy a gyónó és a gyóntató viseljen maszkot, védőöltözetet.
2. Gyóntatószékben: A gyóntatószékben történő gyóntatás nem ajánlott. Ha ez valamiért mégis sürgetően szükséges, illetve ha a gyónó képes a szokásos bűnvallomásra, a pap meggyóntatja őt az erre megfelelően felkészített gyóntatószékben (kézfertőtlenítővel és lefóliázott gyóntatóráccsal rendelkező gyóntatószék). Célszerű megszervezni – akár az előzetes bejelentkezés lehetőségének biztosításával is – a gyóntatást úgy, hogy egyszerre ne legyenek sokan a gyóntatásra kijelölt helyen. Egyes egyházmegyék a saját területükre vonatkozóan a szentség kiszolgáltatására további rendelkezéséket hoztak. Hasznos, ha megfelelő imaszövegeket ajánlunk a hívőknek a tökéletes bánat felindítására.

BETEGEK KENETE
Fontos, hogy a betegek lelkipásztori ellátásával és ehhez kapcsolódóan a szentségek kiszolgáltatásával kapcsolatban mindig a hatóságok előírásait kövessük. A megkenés egyetlen testrészen is elegendő, elmondva hozzá a szent kenet teljes formuláját (vö. CIC 1000. k.). Közvetlenül a kenet feladása előtt és után a kézfertőtlenítés kötelező! Karantén alatt lévő betegnél alapvetően a telefonon keresztüli lelkipásztori segítségnyújtás megengedett, de feloldozás ezen a módon nem lehetséges. Szükséghelyzetben a megfelelő óvintézkedések vagy védőöltözet használatával adható a szent kenet. Amennyiben a védőfelszerelés vagy hatósági előírások nem engedik a kenet kézzel történő adását, a jog lehetővé teszi (CIC 1000. k. 2. §), hogy azt alkalmas eszköz segítségével vigyük fel a betegre (pl. egyszer használatos fültisztító pálcika). Covid-19-ben szenvedő beteg ellátása lehetőleg külön, erre kijelölt papok útján történjék, a legszükségesebb esetekben. Kerülendő, hogy az ilyen beteget ellátó pap más betegeket is látogasson.

TEMETÉS
Jelezzük az elhunyt hozzátartozói felé, hogy csak szűk körben tartsák meg a temetést, a gyülekezésre vonatkozó szabályok megtartása mellett. A zárt ravatalozó a szertartás végzésére nem megfelelő helyszín. Lehetőleg ne álljunk szorosan közel egymáshoz, továbbá kerüljük a részvétnyilvánítás fizikai gesztusait. A kántori szolgálat megengedett, de nem kötelező (hiányát viszont előre közöljük a hozzátartozókkal). A temetési gyászmise a járványügyi előírások betartásával, szűk körben megtartható, vagy a hozzátartozókkal egyeztetve egy későbbi időpontban végezhető.

Kelt Budapesten, 2020. november 10-én

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Állandó Tanácsának jóváhagyásával

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »
Veszprémi Érsekség