Gyermekvédelem

A Római Katolikus Egyház evangéliumi küldetéséből, elkötelezettségéből fakadóan nagyon jelentős figyelmet szentel a gyermek- és ifjúságvédelem ügyének a katolikus intézményekben, működésének egész területén. Hazánkban ehhez nagy segítséget nyújt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) 2014-ben megjelent Irányelvek a kiskorúak védelmében című anyaga, amely alapján elkészültek az egyházmegyék gyermek- és ifjúságvédelmi szabályzatai.

A gyermek- és ifjúságvédelem ügyében a hazai egyházi dokumentumokon kívül irányt mutatnak az Apostoli Szentszék Katolikus Nevelési Kongregációjának legutóbbi dokumentumai[1], a Pápai Gergely Egyetem Gyermekvédelmi Központjának megnyilatkozásai[2], és a különféle pápai megnyilatkozások[3].

A pápai megnyilatkozások közül kiemelkedik Őszentsége Ferenc pápa Vos estis lux mundi („Ti vagytok a világ világossága”)[4] címmel 2019. május 7-én kiadott motu proprioja, mely a gyermek- és ifjúságvédelem területén új szabályokat tesz közzé. A rendelkezés célja, hogy még hatékonyabban megelőzze és megakadályozza az Egyházon belüli szexuális visszaéléseket, különösen a kiskorúakkal és kiszolgáltatott személyekkel szemben. A Szentatya új szabályozást vezetett be a zaklatás és az erőszak jelzésére. Ezentúl minden egyházmegyében könnyen elérhető módon lehetővé kell tenni, hogy bárki jelezhesse az ilyen eseteket, s azokat gyorsan és hatékonyan kivizsgálják.

Ennek megfelelően 2019. szeptember 10-én a Veszprémi Főegyházmegyében is felállításra került a szexuális visszaélések jelzésével foglalkozó egyházmegyei bizottság, mely egyházi személyekből, pszichológus szakértőkből, gyógypedagógusból és jogi szakértőből áll.

 

Bejelentés

Az alábbiak szerint bejelentést tehet az Ön által elszenvedett, vagy az Ön tudomására jutott szexuális jellegű visszaélésekről, amelyek a Veszprémi Főegyházmegye területén az egyházmegyéhez tartozó egyházi személyek részéről, vagy az egyházmegye területén működő, de nem az egyházmegyéhez tartozó egyházi személyek részéről, vagy az egyházmegye fenntartásában működő intézményekben fordultak elő.

Nyomatékosítjuk azonban, hogy a világi jog szerint bűncselekménynek számító eseteket a rendőrségen kell bejelenteni.

Milyen eseteket lehet itt bejelenteni?

Mindazokat az Önt ért vagy az Ön tudomására jutott szexuális jellegű visszaéléseket, melyek egyházmegyénk területén az egyházmegyéhez tartozó egyházi személyek részéről , illetve az egyházmegyénkhez kötődő intézményekben fordultak elő.

Szexuális jellegű visszaélésnek számít:

 1. Valakinek erőszak vagy fenyegetés, illetve tekintéllyel való visszaélés által arra kényszerítése, hogy szexuális cselekményt hajtson végre vagy szenvedjen el.
 2. Szexuális cselekmény végrehajtása kiskorúval vagy kiszolgáltatott személlyel.
 3. Gyermekpornográfiát tartalmazó anyag előállítása, felajánlása, forgalmazása vagy birtoklása, akár telekommunikációs és informatikai úton, csakúgy, mint kiskorú vagy kiszolgáltatott személy pornográf forgatásban való részvételre csábítása vagy rábírása.

 

Kiskorúnak számít az, aki a 18. életévét még nem töltötte be vagy a törvény erejénél fogva annak számít.

Kiszolgáltatott személy az a személy, aki beteg, fizikailag vagy pszichésen korlátozott, vagy személyes szabadságától meg van fosztva, ami által ténylegesen vagy alkalmilag, a felfogás vagy a cselekvés képességében, de legalábbis a sérelem elleni ellenállás képességében korlátozott.

Gyermekpornográf anyag: bármely kiskorú személy ábrázolása, függetlenül az eszköztől, amelyet a kifejezett szexuális cselekmény során felhasználtak, legyen az valós vagy szimulált, vagy kiskorúak nemi szerveinek ábrázolása túlnyomórészt szexuális célból.

Szexuális cselekmény a közösülés és minden súlyosan szeméremsértő cselekmény, amely a nemi vágy felkeltésére, fenntartására vagy kielégítésére alkalmas, vagy arra irányul.

 

Hogyan tehetek bejelentést?

Az Önt ért, vagy tudomására jutott szexuális jellegű visszaélésről bejelentést tehet:

 1. Elektronikus levélben a gyermekvedelem@veszpremiersekseg.hu elektronikus postacímen.
 2. Postai levélben, az alábbi címen: Érseki Hivatal, 8200 Veszprém, Vár u. 18.

A bejelentés kezdeményezése kizárólag az adatai megadásával (név (kötelező), e-mail cím (kötelező), telefonszám, lakcím) történhet.

A bejelentés tartalmazza az eset rövid leírását és lehetőség szerint mindazon részleteket (a cselekmény helye, ideje, az érintett személyek neve), valamint azokat a körülményeket, amelyek segíthetik a sérelmezett cselekedet pontos megítélését!

 

Mi történik, ha bejelentést teszek?

Az Ön online bejelentését egy világi- és egyházi személyekből álló szakértői csoport fogadja, és kapcsolatot kezdeményez majd Önnel annak érdekében, hogy az Ön által bejelentett ügy részleteit személyes meghallgatás keretében megvizsgálja. A kapcsolatfelvételhez és a meghallgatáshoz nélkülözhetetlen az Ön személyes közreműködése.

A bejelentés kivizsgálása a Veszprémi Főegyházmegye erre vonatkozó eljárási rendje szerint történik (lásd lentebb).

 

Hol kérhetek további felvilágosítást?

Az eljárással kapcsolatos további kérdéseket a gyermekvedelem@veszpremiersekseg.hu e-mail-címen lehet feltenni.

 

A Veszprémi Főegyházmegye eljárási rendje szexuális jellegű visszaélés gyanúja esetén különös tekintettel a kiskorúak vagy állapotuknál fogva kiszolgáltatott személyek védelmére

 

 1. Amennyiben a Veszprémi Főegyházmegye területén az egyházmegyéhez tartozó egyházi személyek részéről, vagy az egyházmegye területén működő, de nem az egyházmegyéhez tartozó egyházi személyek részéről, vagy az egyházmegye fenntartásában működő intézményekben (plébánia, oktatási, szociális intézményekben egyaránt) a fentebb felsorolt dokumentumokban meghatározott szexuális jellegű visszaélések gyanúja merül fel, úgy akár az érintett személy vagy hozzátartozója, de olyan személy is, akinek közvetett tudomása van az adott cselekményről, az Egyházmegye főpásztora által e célból létrehozott, világi és egyházi személyekből álló szakértői bizottsághoz fordulhat az alábbiakban megjelölésre kerülő és kifejezetten e célra létrehozott elektronikus levélcímen[5], vagy postai úton[6].

 

 1. A bejelentés alapján, amennyiben az nyilvánvalóan nem alaptalan, a bizottság vizsgálati eljárást indít, amelynek célja a releváns tényállás lehető legszélesebb körű és legalaposabb feltárása, továbbá a tényállást megalapozó tárgyi és személyi körülmények értékelése. Ezen eljárás keretében a bizottság személyesen meghallgatja a bejelentőt, illetve az ügyben sérelmet elszenvedett személyt, valamint a szexuális visszaéléssel gyanúsított személyt. Szükség esetén a bizottság tanú meghallgatást és egyéb bizonyítási cselekményt is foganatosít.

 

 1. A bizottság a világi jog vonatkozásában mind büntető, mind polgári jogi szempontból iránymutatást ad a sértettnek, továbbá pszichológiai tanácsadás keretében ugyancsak iránymutatást ad az igénybe vehető szakértői, orvosi segítségről.  Indokolt esetben a bizottság további szaktanácsadókat, szakértőket vehet igénybe, amelynek költségeit az Egyházmegye viseli.

 

 1. A vizsgálat megindításáról és eredményéről a bizottság tájékoztatja a visszaéléssel gyanúsított személyt. Ha a bejelentésben megjelölt cselekményt a bizottság olyan súlyúnak tekinti, amely indokolja a meggyanúsított személy távoltartását az adott tevékenységétől, akkor ennek végrehajtását azonnal kezdeményezi az egyházmegye főpásztoránál.

 

 1. A vizsgálati eljárás eredményeként a bizottság összefoglaló jelentést készít az Egyházmegye főpásztora részére, amelyben javaslatot tehet egyéb világi hatósági eljárások kezdeményezésére.

 

 1. Az eljárás eredményéről egy összefoglaló tájékoztató kerül megküldésre a sérelmet szenvedett félnek, amelyben tájékoztatást kap a polgári, esetleg büntetőjogi vagy egyéb igénybe vehető közigazgatási eljárások lehetőségéről.

 

 1. A jelen eljárásrend szerint lefolytatásra kerülő vizsgálati eljárás nem pótolja, nem helyettesíti, nem egészíti ki a cselekmények kapcsán indítható más, világi hatóságok előtti eljárásokat.

 

 1. A bizottság eljárása és az esetleges meghallgatások nem nyilvánosak.

 

 1. A bejelentést és a személyes meghallgatás során keletkezett jegyzőkönyvet az egyházmegye a világi és egyházi törvények szerint diszkréten kezeli az érintettek védelme érdekében. Ha azonban az ügy megkívánja, a főpásztor továbbíthatja az arra illetékes világi hatóságoknak.

 

 1. A bizottság a vizsgálati eljárás eredményéről az 5. pontban foglalt tájékoztatón túl nem adhat tájékoztatást vagy információt további személyeknek, szervezeteknek. Ha azonban az ügy megkívánja, a főpásztor a jelentést továbbíthatja az arra illetékes világi hatóságoknak.

 

 1. A bizottság eljárásának a határideje 60 nap, amely indokolt esetben, egy ízben további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő kezdő időpontja a hatályos bejelentés megtételét követő napon kezdődik.

 

[1] http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/index_it.htm

[2] https://childprotection.unigre.it

[3] http://www.vatican.va/holy_father/index_it.htm

[4] http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190507_vos-estis-lux-mundi.html

[5] gyermekvedelem@veszpremiersekseg.hu

[6] Érseki Hivatal, 8200 Veszprém, Vár u. 18.

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »
Veszprémi Érsekség